Υπηρεσίες

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις Νομιμότητας Ακινήτων

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με το Άρθρο 81 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α/03-11-2017) ως

‘‘Αυθαίρετη κατασκευή ορίζεται κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση, η οποία εκτελείται ή έχει εκτελεστεί χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε’’.

Επιπλέον, ως

‘‘Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ορίζεται κάθε μεταβολή της χρήσης για την οποία δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης)’’.

Ακόμη, κατά την παρ. 1 του Άρθρου 82, του ιδίου Ν. 4495/2017 (‘‘Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις’’)

‘‘Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παράγραφος 1 περιπτώσεις α’ και β’. Στην ανωτέρω απαγόρευση εμπίπτουν και τα ακίνητα τα οποία εισφέρονται σε εταιρεία’’.

Τέλος, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 83 του ιδίου Νόμου (‘‘Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις’’),

‘‘1. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανικού απαιτείται και για την μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αναγνωριστικής αγωγής της κυριότητας του ακινήτου και για τη μεταγραφή των πρακτικών δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα επί του ακινήτου.
2. Με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
β) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή,
γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές και οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89.’’ 


Συνεπώς και βάσει των ανωτέρω, σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα Ν. 4495/2017, για τη σύνταξη οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης σε ακίνητο απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης του ιδιοκτήτη και βεβαίωσης μηχανικού (παρ. 2, Άρθρο 83, Ν. 4495/2017) περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών στην ιδιοκτησία. Η εν λόγω βεβαίωση δύναται να εκδοθεί μετά τον πλήρη πολεοδομικό έλεγχο και ταύτιση του υπό μελέτη ακινήτου και την τακτοποίηση όλων των πιθανών υπερβάσεων σε αυτό.
Ακόμη, όσον αφορά τα αδόμητα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί μη ύπαρξης κτισμάτων εντός του ακινήτου, η οποία είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.


Βαδίζοντας, λοιπόν, κατά τις απαιτήσεις της εποχής, κινούμενοι σύμφωνα με τις επιταγές της Πολιτείας και την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, αναλαμβάνουμε το χωρικό εντοπισμό των ακινήτων και την αυτοψία και την επιτόπια μέτρησή τους με σκοπό την πολεοδομική τους ταύτιση, τον έλεγχο της υλοποίησης των οριζομένων κατά την Οικοδομική Άδεια κάθε ακινήτου, καθώς και τη διαπίστωση τυχόν πολεοδομικών υπερβάσεων, αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης σε ακίνητα.


Επιπλέον, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την τακτοποίηση κάθε πολεοδομικής παράβασης σε ακίνητο, ήτοι την επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής των ακινήτων στο Ν. 4495/2017, τη σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών σχεδίων, τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων κάλυψης, καθώς και τη συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων και μελετών, είτε από το αρχείο των ιδιοκτητών, αλλά κυρίως από τις αρμόδιες Αρχές και Δημόσιες Υπηρεσίες (Πολεοδομία, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κτηματολογικά Γραφεία κ.α.).


Παράλληλα, έχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε ακίνητο, αλλά κυρίως έπειτα από αυτοψία και εφαρμογή πλήρους πολεοδομικού ελέγχου σε αυτό, εκδίδουμε τις απαραίτητες βεβαιώσεις μηχανικού κατά την παρ. 2, του Άρθρου 83 του Ν. 4495/2017, οι οποίες ακολουθούν μετά την ολοκλήρωση της τακτοποίησης κάθε πολεοδομικής υπέρβασης σε ακίνητο, ενώ είναι απαραίτητη η έκδοσή τους ακόμη και για κάθε νομίμως υφιστάμενο κτίσμα που έχει κατασκευαστεί αυστηρά κατά τα οριζόμενα της αντίστοιχης εκδοθείσας Οικοδομικής Άδειας.


Τέλος, στα πλαίσια της θεσμοθέτησης και της επικείμενης εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, κατά τον ισχύοντα σήμερα Ν. 4495/2017, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τη συγκέντρωση, την οργάνωση και την υποβολή στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου όλων των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών με σκοπό τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κάθε ακίνητο.

Θέλετε να σας καλέσουμε;

Επικοινωνία

Image

SOCIAL MEDIA