Υπηρεσίες

Τοπογραφικές Μελέτες

Οι τοπογραφικές μελέτες αποτελούν τη βάση και την ουσία του επαγγέλματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και ως εκ τούτου δε θα ήταν δυνατόν να λείπουν από τη λίστα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
Συνεπώς, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών, για τη συμπλήρωση του φακέλου της τακτοποίησης ενός ακινήτου, ειδικότερα όταν αυτό βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχές ή έχει ανεγερθεί χωρίς την έκδοση σχετικής Οικοδομικής Αδείας, για τη σύνταξη οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά σε ακίνητο και σε κάθε εμπράγματο δικαίωμα που δύναται να συσταθεί επ’ αυτού, καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση και ύστερα από εντολή του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, διαθέτουμε την απαιτούμενη από το Υπουργείο ψηφιακή υπογραφή που μας δίνει τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και υποβολής κάθε τοπογραφικής μελέτης στην αντίστοιχη πλατφόρμα του Υπουργείου.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της σύνταξης ενός τοπογραφικού διαγράμματος για ένα ακίνητο και για οποιαδήποτε χρήση αυτό προορίζεται, πραγματοποιούνται λεπτομερείς επιτόπιες μετρήσεις και οριοθέτηση, πλήρης έλεγχος των όρων και περιορισμών δόμησης που ισχύουν για κάθε ακίνητο, καθώς και κτηματολογική έρευνα, αλλά και έρευνα του ιδιοκτησιακού και πολεοδομικού καθεστώτος του.

Κλείνοντας με την περιγραφή της ως άνω σύνθετης σχετικά διαδικασίας, σας ενημερώνουμε πως στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας εντάσσονται και οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 651/77 είτε σε νέα τοπογραφικά διαγράμματα που θα συνταχθούν κατ’ εντολή σας, είτε σε ήδη υπάρχοντα τοπογραφικά διαγράμματα Οικοδομικών Αδειών που χρειάζονται επικαιροποίηση, στα πλαίσια της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων και σε αρκετά προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές.

Θέλετε να σας καλέσουμε;

Επικοινωνία

Image

SOCIAL MEDIA