Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων – Συμβουλές διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

Η θέση μου ως μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.), η συνεχής επιμόρφωσή μου σχετικά με το αντικείμενο της Εκτιμητικής, αλλά και η τριετής και πλέον εμπειρία μου γύρω από τη σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης με την εφαρμογή και των πέντε Μεθόδων Εκτίμησης για κάθε τύπο ακινήτου...

Image

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Με ειδίκευση στον τομέα του Κτηματολογίου και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, ήδη κατά την προπτυχιακή εκπαίδευση στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Κτηματολογίου...

Image

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων

Με την ένταξη στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Μ. Ενεργειακών Επιθεωρητών: 18897) και τη συνεχή παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) αυτοτελών κτιρίων και κτιριακών μονάδων...

Image

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις Νομιμότητας Ακινήτων

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με το Άρθρο 81 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α/03-11-2017) ως

‘‘Αυθαίρετη κατασκευή ορίζεται κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση, η οποία εκτελείται ή έχει εκτελεστεί χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε’’...

Image

Τοπογραφικές Μελέτες

Οι τοπογραφικές μελέτες αποτελούν τη βάση και την ουσία του επαγγέλματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και ως εκ τούτου δε θα ήταν δυνατόν να λείπουν από τη λίστα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Συνεπώς, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών...

Image

Αμοιβές

Καθεμιά από τις υπηρεσίες μας παρέχεται σε ρεαλιστικές και ανταγωνιστικές για την αγορά τιμές, έχοντας ως κύριο γνώμονα τη φύση και τον όγκο της εργασίας, την περιοχή στην οποία βρίσκεται το κάθε ακίνητο, αλλά και το οικονομικό προφίλ των πελατών μας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψην και τη γενικότερη οικονομική ύφεση της τελευταίας δεκαετίας. Συνεπώς, το κόστος καθορίζεται κατόπιν προσωπικής συνεννόησης και στις περισσότερες περιπτώσεις κινείται σε τυπικά έως και χαμηλά επίπεδα, ενώ προτεραιότητά μας είναι η άριστη εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση των πελατών, καθώς και η εκτίμηση της παρεχόμενης εργασίας μας από πλευράς τους, γεγονός που αποτελεί και τη μεγαλύτερη και πλέον ουσιαστική ανταμοιβή μας. Άλλωστε η επιτυχία σε κάθε ολοκληρωμένη συνεργασία βρίσκεται στην ικανοποίηση και του παρέχοντος την υπηρεσία και του ωφελούμενου από αυτήν.

Θέλετε να σας καλέσουμε;

Επικοινωνία

Image

SOCIAL MEDIA